گاهی..

گاهی..
اوج تو .. نقطه سقوط دیگریست
گاهی آزادی تو، جهنم دیگریست
گاهی تو دنیای خودت را می خواهی و بس
گاهی دیگری ب فکر عذاب قبر توست

گاهی دلت میخواهد بمیری تا اینچنین برایت بهشت نسازند
گاهی مردن تو مایه شرم دیگریست
#لی_کو?
@jamvazh
۱۹ تیر ۹۵
۱۱: .. pm