تو خوب شو

رفیق..
مهم نیست.. دنیا چقدر بده… نذار حال تو از اون بدتر شه
سر رو کم کنی این دنیای بد.. تو خوب شو
?☘?
#لی_کو?
@jamvazh