باش..

باش..
باش ای دیرینه آرزویم
باش و بگذار باران برای من هم بنوازد
آهنگ های عاشقانه
باش تا یک دل سیر با تو برقصم زیر باران با ترانه

من هنوز هم طعم باران را نمی دانم
نمیدانم هوای زنده چیست
زیر باران، رقص، دیوانگیست یا عاشقیست..

پشت پنجره ایستادن بس است
دیدن رقص و آواز لیلی و مجنون های دِگر، دیگر بس است
نبودنت وُ در آرزویت بودن بس است

باید ک باشی وُ..
زیر باران، تو باران من باشی..
باید ک باشی وُ ..
زیر باران، تو آرام من باشی..

#لی_کو
#مجله_مجازی_جام_واژ

#jamvazh
@jamvazh
#leyku
#leyku.ir

جاذبه ی تو

جاذبه ی تو..
مرا از زمین و زمان کند
و با خیال تو
از سیر آسمان و ستاره هایش ماندم
..
حال، تو زمین و آسمان من..
بچرخ تا شب و روز من با تو بگردد.
#لی_کو
#جام_واژ
#leyku
#jamvazh