مثل ی دلفین just like a dolphin

گاهی‎..‎
فقط میخوای زندگی کنی
ب دور از تمام لباس و غذاها و مدارک تحصیلی و شهر و کشور‎..‎
ب دور از عشق و دوست داشتن و تهی بودن
فقط زندگی کنی
همین
مثل ی دلفین
دلفین‎..‎
لی کو
مهر۹۵‏

Sometimes …‎
You just want to live
Away from all the clothes and food and degrees of education and city and country
Away from love and like and emptiness
Just live
Right this
Just like a dolphin
A dolphin

‎#leyku ( Leila koutabadi)
Translagion date
5feb 2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *